Vedtekter for Sameiet Thv. Meyersgt. 85

tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 3. november 1998 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Endret på ordinært sameiermøte 23. april 2003, på ordinært sameiermøte 1. mars 2011, på ordinært sameiermøte 5. mars 2012, og på ordinært sameiermøte 9. mars 2015.

 1. § 1. Eiendommen — Formål

  Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 228 bnr 524 i Oslo med påstående bygninger.

  Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art.

 2. § 2. Organisering av sameiet

  Sameiet består av 44 seksjoner: 39 boligseksjoner og 5 næringsseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet. Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal.

 3. § 3. Rettslig råderett

  Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven § 22.

  Salg og utleie skal meddeles styret til registrering med minst 14 - fjorten - dagers varsel. Samtykke til utleie kan ikke nektes uten saklig grunn.

  Det er nedlagt forbud mot at juridiske personer kan erverve boligseksjoner. (Staten, fylkeskommuner og kommuner samt selskaper som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av en av disse instansene, kan allikevel tilsammen erverve inntil 10 prosent).

 4. § 4. Rett til bruk

  Den enkelte sameier har enerett til til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

  Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

  Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke fortas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 annet ledd.

 5. § 5. Husordensregler

  Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er innforstått med at brudd på disse anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet

 6. § 6. Bygningsmessige arbeider

  Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser og parabolantenner, endring av utvendige farger etc, skal godkjennes av styret, og kan skje etter en samlet plan for bygningen vedtatt av sameiermøtet.

  Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på sameiermøtet til avgjørelse.

  Vedlikehold, utskifting og tilkobling av rør og elektrisk anlegg skal utføres av autoriserte fagfolk, og dokumentasjon må kunne framlegges styret på forespørsel.

  Ledning, rør o. l. nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

  En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

 7. § 7. Felleskostnader

  Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken.

  Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

  Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

 8. § 8. Vedlikehold

  1. § 8.1 Bruksenhetene

   Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde bruksenheten, herunder, men ikke begrenset til, inventar, utstyr, apparater, tapet, vegger, gulv, himlingsplater, sluk, vann- og fuktsperrer, skillevegger, listverk, fastmonterte skap og benker, innvendige dører og karmer, ruter, vinduer og inngangsdører, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne.

   Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Innkassing og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere seksjonseiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikt.

   Seksjonseieren er ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser.

   Vedlikeholdsplikten omfatter balkonger og terrasser — også sluk, gulvbelegg, utgangsdør til og innsiden av balkongen/terrassen, og andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke.

   Seksjonseieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.

  2. §  8.2 Fellesarealer

   Vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute og inne, så som tomten, hele bygningskroppen med vegger, trapperom, kjellere, loft, anlegg, utstyr, rør og ledninger, er sameiets ansvar. Dette omfatter ikke arealer som er underlagt en eller flere seksjonseieres eksklusive bruksrett og derav følgende vedlikeholdsansvar.

 9. § 9. Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse

  Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. eierseksjonsloven § 27.

 10. § 10. Styret

  Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og fire andre medlemmer. Styremedlemmene tjenestegjør i 1 år.

  Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

  Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

  I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets navn. Styret kan gi prokura.

 11. § 11. Sameiermøtet

  Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

  Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som tilsammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

  Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal bestemt angi de saker som skal behandles på møtet. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle:

  • styrets årsberetning
  • styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
  • valg av styremedlemmer

  I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier dog begrenset oppad til to seksjoner, jfr. eierseksjonsloven § 22. Dette gjelder også juridiske personer, selskaper og organisasjoner som måtte eie flere enn to seksjoner i sameiet. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse.

  Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

 12. § 12. Forretningsfører

  Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner § 41.

 13. § 13. Mindretallsvern

  Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

 14. § 14. Endringer i vedtektene

  Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.

 15. § 15. Generelle plikter

  Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet.

 16. § 16. Styrets kommunikasjon med seksjonseierne

  Styret kommuniserer med seksjonseiere på e-post. Seksjonseierne har plikt til å holde styret informert om riktig e-postadresse. Hvis en seksjonseier må ha informasjon på papir/brev, må dette meddeles styret skriftlig.

 17. § 17. Bygningsforsikring

  Styret er ansvarlig for at sameiet har bygningsforsikring. Når bygningsforsikringen brukes, er det den som har vedlikeholdsansvaret stedet skaden oppsto, som skal betale egenandelen.

 18. § 18. Gass

  Styret fraråder bruk av gass i sameiet. Hvis gassforbrukende utstyr likevel skal brukes, skal styret informeres. Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder og liknende, skal installeres, brukes, vedlikeholdes og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger. Av sikkerhetshensyn må gassflasker ikke oppbevares i innvendige fellesarealer, heller ikke i kjellere og på loft. Dette gjelder alle typer gassflasker/tanker, inkludert tanker til gass-grill, og tomme gassbeholdere.

 19. § 19. Ildsted

  Installasjon av nye ildsteder må på forhånd godkjennes av styret.