Årsberetning 2016

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret

LederSiri Koren FurreThorvald Meyers Gate 85 N
StyremedlemRichard EdelstamThorvald Meyers Gate 85 A
StyremedlemTorfinn IngolfsenThorvald Meyers Gate 85 J
StyremedlemKine Therese MoenThorvald Meyers Gate 85 G
StyremedlemMarianne NielssenThorvald Meyers Gate 85 E
VaramedlemSvein ÅrsethThorvald Meyers Gate 85 H
VaramedlemIvo de FigueiredoThorvald Meyers Gate 85 J

Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Generelle opplysninger om Sameiet Thorvald Meyersgate 85

Sameiet består av 44 seksjoner.

Sameiet Thorvald Meyersgate 85 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983984878, og ligger i bydel 2 Grünerløkka i Oslo kommune med følgende adresse:

Thorvald Meyers Gate 85, 0550 Oslo

Gårds- og bruksnummer: 228/524

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Sameiet har ikke hatt ansatte i 2016. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Sameiets revisor er EY.

Styrets arbeid

Plassen mellom søppeIskuret og bakgårdsbygningen er blitt oppgradert, for å redde morelltrærne og veggen til bakgårdsbygningen.

Ellers har det ikke blitt gjennomført noen større prosjekter, men styret har fått byttet ut varmtvannstankene i J, erstattet takstein som manglet på bakgårdsbygningen, skiftet motor på døra til søppelskuret, og håndtert administrasjon og kommunikasjon med seksjonseiere, leietakere, naboer, OBOS, leverandører og det offentlige. Det ene av sameiets lån er reforhandlet, og det er også blitt gjort en ekstraordinær innbetaling på lån.

Det er en del branndører i bygningen som ikke er godkjent. Styret er i ferd med å utarbeide søknad til bygningsmyndighetene, og planlegger en gjennomgang av alle dørene.

Det har vært vannlekkasje fra seksjon 24 til seksjon 13. Reparasjonene i seksjon 13 ble dekket av bygningsforsikringen. Det har også vært en lekkasje fra taket ned til seksjon 40, som sameiet må ta kostnadene for å utbedre. Dette er foreløpig ikke gjort, etter avtale med seksjonseieren.

For å få laget bredbåndslinje til seksjon 5, ble det gjort en mindre endring i skapet på fellesområdet, og en elektriker har gjort en endring i en hovedtavle for å få laget separat el-anlegg til seksjon 43.

Sameiet har hatt to dugnader, 16. april og 12. november, med godt oppmøte og bra innsats, blant annet ble det fylt på store mengder jord på gressplenene. Som vanlig kjørte styret bort el-skrot og annet farlig avfall i etterkant av dugnadene, i tillegg til at beboerne kunne kaste ting de ikke trengte i containere.

Styret har også i år jevnlig gjort hagearbeid i bakgården, fjernet skrot fra søppelskur og fellesområder, tømt søppelkasser, fjernet tagging, og reparert låser. Det er gått to vernerunder.

Det har vært innbrudd i styreboden, et sykkeltyveri og endel tagging, men ellers er det dessverre vi som bor her som har stått for forsøpling i forbindelse med oppussing og flytting. Når det i tillegg har vært så som så med avfallshåndteringen i hele byen de siste månedene, har det sett nokså stygt ut her innimellom. Dessuten er det rotter i kjellerne.

Det har vært mye støy fra Alexandria, og en god del festing både ute og inne i sommer, som førte til naboklager.

Det har vært avholdt åtte styremøter i løpet av året som er gått. I tillegg har styremedlemmene hatt jevnlig kontakt per e-post og telefon. Kine Therese Moen har vært HMS-kontakt, og Torfinn Ingolfsen har vært nøkkel- og låsansvarlig. Varamedlem Ivo de Figueiredo har fungert som regulært styremedlem.

På grunn av generell prisstigning, og behovet for å opparbeide midler til framtidig vedlikehold, ble felleskostnadene økt med 3 % fra 1. januar 2017.

Kommentarer til årsregnskapet for 2016

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2017.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap.

Inntekter

Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 1 864 898,-. Dette er kr 178 882,- lavere enn budsjettert og knyttes i hovedsak til andre inntekter. Budsjetterte andre inntekter, ble ikke realisert, fordi styret ikke har fått fakturert ut utgifter som skal betales av enkeltseksjoner etter piperehabiliteringen. Dette vil bli gjort så fort som mulig.

Kostnader

Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr 1 552 787,-. Dette er kr 143 187,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak piperehabilitering samt arbeid med å utbedre området mellom søppelskuret og bakgårdsbygningen.

Resultat

Årets resultat på kr 93 662,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital per 31.12.2016.

Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen per 31.12.2016 var kr 117 623,-. Arbeidskapitalen har bedret seg betraktelig i løpet av 2016.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

Kommentarer til budsjett for 2017

Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2017.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Kommunale avgifter i Oslo kommune

Oslo Kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for 2017, men feieavgiften er lavere, siden en del pipeløp nå er stengt. Det vil sannsynligvis bli høyere renovasjonsavgift etter oppsigelsen av kontrakten med Veireno, men dette er ikke avgjort per i dag.

Energikostnader

I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2016.

Forsikring

Forsikringspremien for 2017 har økt med kr 8 444,-. Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 4,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Sameiet Thorvald Meyersgate 85.

Lån

Sameiet Thorvald Meyersgate 85 har 2 annuitetslån i OBOS Banken. Begge lån har flytende rente. Lånet som er utbetalt i 2012 har 180 gjenværende månedlige forfall og en rente på 3,45 p.a. Lånet som er utbetalt i 2015 har 228 gjenværende månedlige forfall og en rente på 3,45 p.a.

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

Innskuddsrente i OBOS-banken (per 1.1.2017)
Driftskonto:0,15 %
Sparekonto:0,65 %

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2017.

Budsjettet er basert på 3 % økning av felleskostnadene fra 1.1.2017.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 21.02.2017

Styret i Thorvald Meyersgate 85 Sameie

Siri Koren Furre /s/
Richard Edelstam /s/
Torfinn Ingolfsen /s/
Kine Therese Moen /s/
Marianne Nielssen /s/

*Årsberetningen ble sendt med innkallingen til Sameiermøtet som ble avholdt 09.03.17. Budsjett og regnskap kan fås ved henvendelse til styret@thm85.no

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thorvald Meyersgate 85

Møtedato:09.03.2017
Møtetidspunkt:18.00
Møtested:Grendehuset Korsgata 16
Til stede:14 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 15 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Gjertrud Klevås Rye.

Møtet ble åpnet av Gjertrud Klevås Rye.

 1. Konstituering

  1. Valg av møteleder

   Som møteleder ble Torfinn Ingolfsen foreslått.

   Vedtak: Valgt

  2. Godkjenning av de stemmeberettigede

   Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

   Vedtak: Godkjent

  3. Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne

   Som fører av protokoll ble Gjertrud Klevås Rye foreslått, og som protokollvitne ble Kine Therese Moen foreslått.

   Vedtak: Valgt

  4. Godkjenning av møteinnkallingen

   Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

   Vedtak: Godkjent

 2. Behandling av årsberetning for 2016

  Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

  Vedtak: Vedtatt

 3. Behandling av årsregnskap for 2016

  Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

  Vedtak: Vedtatt

 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

  Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 35 000,-.

  Vedtak: Vedtatt

 5. Behandling av innkomne forslag og saker

  1. Oppdeling og reseksjonering - seksjon 10

   Saksframstilling fra nye eiere av seksjon 10:

   Vi er to venner som sammen har kjøpt leiligheten med seksjonsnr. 10 i 1. et. i K-oppgangen. Vårt håp og ønske er å reseksjonere til to separate leiligheter og beholde en hver. Leiligheten har tidligere vært to separate 1-roms leiligheter. Vi ønsker å få tillatelse av sameiet til å søke Plan og Bygg om en oppdeling og reseksjonere tilbake til to separate leiligheter igjen.

   Leiligheten holder i dag en lav standard og har en meget dårlig planløsning hvor kjøkken og entre er i samme rom og man må gå gjennom soverommet for å komme til stue og bad. Vårt ønske er å etablere et nytt bad der dagens kjøkken er. Dette er allerede undersøkt av rørlegger, og det bekreftes å være en enkel prosess, da soilrør er lett tilgjengelig. Lukke igjen døråpningen mellom dagens stue og soverom og etablere 2 nye kjøkken mot veggen som vil skille leilighetene. Begge leilighetene vil få en betydelig oppgradering og bli pusset opp av fagfolk etter dagens krav og standard.

   En eventuell byggeperiode for å gjennomføre dette anslås til mellom 4-6 uker og arbeidet vil kun foregå på dagtid mandag til fredag og selvfølgelig etter sameiets lover og regler. Det vil ikke bli noe støy på kveldstid. Slik vi har forstått det er det kun denne leiligheten som har inngang i K-oppgangen og det vil derfor ikke berøre noen naboer i den forbindelse. Alt arbeid vil bli utført av profesjonelle i samarbeid med en arkitekt og etter godkjenning fra plan og bygg. Håndverkerne som blir brukt vil alle ha ansvarsrett på sine felt og vi vil kunne dokumentere dette med samsvarserklæringer på alt av VVS, membran, branngjennomføringer og elektrisk arbeid. Alle eventuelle kostnader i forbindelse med oppdelingen og reseksjoneringen vil selvfølgelig bli dekket av oss.

   Etter oppdeling, reseksjonering og oppussing vil vi få to leiligheter med en betydelig bedre utnyttelse av m2, nytt elektrisk anlegg, nytt vann og avløp, ny membran på bad, godkjente brannskiller som innebærer ny brann- og lyddør mot oppgangen og generelt en mye høyere bostandard. Dagens krav for membran, brannskiller, EL og VVS vil redusere risikoen for brann og vannskader betydelig. Vi har ikke planer om å leie ut når arbeidet er ferdig. Sameiet vil da få to nye boenheter med meget god standard i motsetning til et oppussingsobjekt som det er i dag.

   Forslag til vedtak

   Sameiet samtykker til at det kan søkes til Plan og Bygg om oppdeling og reseksjonering av seksjon nr. 10 i Thorvald Meyers gate 85K 1. et. Dette forutsetter at alt arbeid utføres av godkjente firmaer med ansvarsrett på sine felt og at alle kostnader dekkes av eierne av seksjon nr. 10. Alle arbeider som blir utført skal godkjennes av bygningsmyndighetene. Arbeid vil kun bli utført på dagtid og vil selvfølgelig følge de regler som gjelder i sameiet.

   Kommentar fra styret:

   Styret mener dette forslaget ikke er i sameiets interesse. Hvis leiligheten deles i to, vil de nye leilighetene bli på rundt 25 m2. Styret tror dette, blant annet på bakgrunn av erfaringer med den andre lille leiligheten i gården (seksjon 44, som nettopp er solgt igjen), vil føre til mange eierskifter og utleieforhold i det lange løp, siden svært få mennesker er villige til å bo så trangt lenger enn de må. Midlertidighet fører til at det ikke føles like verdifullt å ta vare på gården og naboskap, og det kan bli et problem for sameiet. Det var en grunn til at man slo sammen leilighetene i utgangspunktet, og styret kan ikke se hvorfor det er attraktivt å gå tilbake til 1880-standard når det gjelder størrelse.

   Det er fullt mulig å gjøre seksjonen brannsikker og i tråd med dagens standard uten å dele den i to boenheter.

   Vedtak: Forslagsstillers forslag til vedtak ble nedstemt med 12 stemmer mot og 3 stemmer for.

  2. Vedtektsendring i forbindelse med oppdeling og reseksjonering — seksjon 10

   Saksframstilling

   Det tillates en endring av § 2 i vedtektene for sameiet Thv. Meyersgt. 85. Hvis tiltaket om oppdeling og reseksjonering av seksjon 10 til to boenheter godkjennes av Plan og Bygg vil sameiet økes med 1 boligseksjon. Det nye antallet blir da 40 boligseksjoner og 5 næringsseksjoner.

   Forslag til vedtak:

   Det foreslås følgende endring av vedtektenes § 2: Sameiet består av 45 seksjoner 39 boligseksjoner og 5 næringsseksjoner. Til hver seksjon er knuttet enerett til bruk av en bruksenhet. Sameierbrøkene bygger på bruksenhetens areal.

   Vedtak: Sak ikke aktuell som følge av vedtak i sak A. Trukket av forslagsstiller.

  3. Kjøp av fellesareal og reseksjonering — seksjon 31

   Saksframstilling fra nye eiere av seksjon 31:

   Vi ønsker å innlemme loftsboden som i dag er tilknyttet til leiligheten vår og benytte dette som boareal. Deler av leiligheten ligger i femte etasje og har i dag direkte adgang til boden fra leiligheten (den ligger vegg i vegg med leiligheten). Vi overtar seksjonen 16. mars og i den forbindelse ønsker vi å endre planløsning for å utnytte arealet mer hensiktsmessig og effektivt. Innlemming av loftsarealet er en vesentlig del av dette. Vi er fortsatt tidlig i prosessen så nøyaktige detaljer rundt planløsning er ikke landet enda. Arealet er tenkt brukt som stue/kjøkken. Vi får hjelp av en arkitekt og en bygningsingeniør som vil bistå oss i å gjennomføre prosessen riktig og etter forskriftene.

   Ved å innlemme dette arealet i seksjonen vår, vil våres eierandeler i sameiet øke. Dette medfører økte kostnader for oss og tilsvarende reduksjon for alle andre seksjonseiere. I tillegg vil salget øke inntektene til sameiet.

   Basert på oppmålinger gjort av takstmann i forbindelse med takstrapport ved salget har vi anslått bodarealet med utgangspunkt i gulvareal til å være 8.2 m2. Målene som er gjort kan avvike noe fra de faktiske målene.

   Dan Robert Eikrem og Ingvild Indrebøs forslag til vedtak:

   Årsmøtet godkjenner salg av 8.2 m2 loft i tilknytning til seksjon 31 til Dan Robert Ekrem og Ingvild Indrebø, og samtykker til reseksjonering, under forutsetning av at bygningsmyndighetene godkjenner tiltaket, og at det ikke påløper kostnader for sameiet. Seksjon 31 vil i tillegg få tildelt ny loftsbod. Kvadratmeterprisen bør settes på bakgrunn av hva som regnes som normal kvadratmeterpris for loftsbodareal i tilsvarende leiligheter. Klarer ikke en slik pris og oppdrives taes det utgangspunkt i prisen som ble satt i 2003 konsumprisindeksert. Vedtaket er ikke bindende for seksjonseier og gjelder frem til neste årsmøte.

   Kommentar fra styret:

   Styret mener dette forslaget er i både seksjonseiers og sameiets interesse. Det som er negativt, er at det blir en loftsbod mindre, men i og med at alle seksjoner fortsatt vil kunne disponere en loftsbod hver, mener vi fordelene er større enn ulempene. Styret stiller seg spørrende til å konsumprisindeksere prisen fra 2003, i og med at boligprisene i Oslo har utviklet seg slik de har gjort, og har derfor utarbeidet følgende alternative forslag:

   Styrets forslag til vedtak:

   Årsmøtet godkjenner salg av 8.2 m2 loft i tilknytning til seksjon 31 til Dan Robert Ekrem og Ingvild Indrebø, og samtykker til reseksjonering, under forutsetning av at bygningsmyndighetene godkjenner tiltaket, og at det ikke påløper kostnader for sameiet. Seksjon 31 vil i tillegg få tildelt ny loftsbod. Kvadratmeterprisen bør settes på bakgrunn av hva som regnes som normal kvadratmeterpris for loftsbodareal i tilsvarende leiligheter. Kommer ikke partene til enighet, legger de fram hver sin takst, og snittet av takstene blir prisen. Vedtaket er ikke bindende for seksjonseier og gjelder frem til neste årsmøte.

   Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

  4. Endring av utgiftsfordeling for kabel-tv

   Saksframstilling fra seksjon 9:

   Sameiet bruker omtrent 86 000 kroner i året på analog grunnpakke fra GET (12 tv-kanaler). Summen er regnet ut etter 199 kr per boligseksjon per måned, men utgiften er fordelt etter brøk, og utgjør dermed omtrent 4,5 % av felleskostnadene.

   Sameiet har mottatt et tilbud fra GET, på digital-tv-startpakke (45 tv-kanaler) for 10 kr mer per mnd. per boligseksjon, men med tre års bindingstid. En del seksjoner kjøper allerede digital-tv fra GET, og internett-tilkobling, og de vil få billigere løsninger hvis sameiet aksepterer tilbudet, men de seksjonene som ikke bruker digital-tv vil få høyere utgifter, uten fordeler.

   Jeg tror at det at dette går over felleskostnadene gjør at vi blir sittende fast med et dårligere tilbud totalt, enn det vi ville hatt hvis vi valgte pakker og leverandører ut fra vår egen bruk. Jeg mener styret bør kartlegge hva den enkelte seksjonseier bruker av tjenester fra GET og andre, hvem som bruker tv, hvem som bruker internett fra tv- og hvem som bruker det fra telefonkabel, hvem som bruker fasttelefon etc. På bakgrunn av en slik kartlegging kan man beslutte hva som er den beste og billigste løsningen, men dette fordrer at kabel-tvkostnader ikke fordeles etter brøk. Det er ikke i min, og de andre med store seksjoners, interesse å subsidiere mindre seksjoners internettbruk, og dermed ender det med at vi ikke oppgraderer løsningen for noen i det hele tatt, og mange betaler mer enn de må.

   Seksjon 9s forslag til vedtak:

   Utgifter til kabel-tv fordeles per seksjon i stedet for etter sameiebrøk. Hvis det viser seg billigere, kan også internettkostnader faktureres over felleskostnadene, men også dette fordelt per seksjon. Styret undersøker markedet for å se om det er mulig å få en billigere løsning. Styret vil eventuelt komme tilbake med forslag om å implementere en billigere løsning.

   Styrets forslag til vedtak:

   Styret stiller seg positive til forslaget.

   Vedtak: Forslagsstillers forslag nedstemt med 3 stemmer for og 11 stemmer mot. Styret kan innhente tilbud på kollektive fellesavtaler og legge frem senere.

  5. Rehabilitering av kjellere

   Saksframstilling fra styret:

   Vi bør rehabilitere kjellerne. Vi har rotter, og i følge skadedyrfirmaet vi bruker er det ingenting de kan gjøre med dem så lenge kjellerne er så utette. I følge OBRE er brannsikkerheten i kjellerne elendig, og spredning til flere oppganger er svært sannsynlig hvis det begynner å brenne i en kjeller, slik det er nå.

   I 2018/2019 fram til 2020 skal bymiljøetaten gjøre om Thorvald Meyers gate fra kjørevei til kollektivgate. Planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn denne våren.

   Trikkeskinnene skal flyttes, slik at det blir plass til raskere trikker, belysning skal oppgraderes, bymøbler skal settes opp og det skal legges fjernvarme i gata for å fjerne snø og is. (Det siste kan innebære utgifter for sameiet, men dette veit vi lite om i dag.) Dette kommer til å ta mange måneder, og føre til masse byggestøy.

   Hvis styret skal rehabilitere kjellerne i 2017, altså før den lange byggeperioden til bymiljøetaten begynner, må nye krefter inn i styret. Med mindre noen melder seg, kan styret bare ta på seg å kartlegge omfanget av kjellerprosjektet i 2017, og så gjennomføre det i samme periode som rehabiliteringen av Thorvald Meyers gate pågår, for å forsøke å samle byggestøyen, men det betyr at vi må leve med rottene et par år til.

   Styrets forslag til vedtak:

   Kjellerrehabilitering utsettes og samordnes så langt det lar seg gjøre med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate.

   Vedtak: Det ble vedtatt å utsette kjellerrehabiliteringen. Styrets forslag til vedtak fikk 12 stemmer.

 6. Valg av tillitsvalgte

  1. Som styreleder for 1 år, ble Siri Koren Furre foreslått.

   Vedtak: Valgt ved akklamasjon

  2. Som styremedlem for 1 år, ble Torfinn Ingolfsen foreslått.

   Som styremedlem for 1 år, ble Marianne Nielssen foreslått.

   Som styremedlem for 1 år, ble Ingvild Indrebø foreslått.

   Som styremedlem for 1 år, ble Ivo De Figueiredo.

   Vedtak: Valgt ved akklamasjon

  3. Som varamedlem for 1 år, ble Richard Edelstam foreslått.

   Som varamedlem for 1 år, ble Vassilios Ikonomeas foreslått.

   Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19.45. Protokollen signeres av

Torfinn Ingolfsen /s/ Møteleder
Gjertrud Klevås Rye /s/ Fører av protokollen
Kine Therese Moen /s/ Protokollvitne

Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Navn Adresse Valgt for
Leder Siri Koren Furre Thorvald Meyers gate 85 N 1 år
Styremedlem Torfinn Ingolfsen Thorvald Meyers gate 85 J 1 år
Styremedlem Marianne Nielssen Thorvald Meyers gate 85 E 1 år
Styremedlem Ivo de Figueiredo Thorvald Meyers gate 85 J 1 år
Styremedlem Ingvild Indrebø Thorvald Meyers gate 85 B 1 år

Orientering om sameiets drift

Styret

Sameiets nettside har adresse: www.thm85.no, og e-postadresse til styret er styret@thm85.no.

Retningslinjer for styrearbeid

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Vedtekter

Sameiets vedtekter er tilgjengelige på www.thm85.no.

Husordensregler

Sameiets husordensregler er tilgjengelige på www.thm85.no.

Vaktmester

Sameiet har ikke vaktmester. Alle oppfordres til å ta ansvar for at det ser ordentlig ut i bakgården og i fellesarealene. Om noe er ødelagt, gi styret beskjed.

Trappevask

Trappevask er beboernes ansvar.

Parkering

Sameiet har ingen parkeringsplasser disponibelt. Vanlig bestemmelse for gateparkering gjelder.

Nøkler/skilt

Nøkler og skilt til porttelefon kan bestilles hos styret.

Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 80690475. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret, som eventuelt kontakter forsikringsavdelingen i OBOS. Forsikringsavdelingen melder da skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Egenandelen er for tiden 6000 kr.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Brannsikringsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er seksjonseiers ansvar å anskaffe og montere utstyret, og å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, må det repareres eller skiftes ut med en gang, hvis ikke vil styret skifte det ut for seksjonseiers regning.

HMS

Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø og sikkerhet i sameiet å gjøre.

Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. (Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.) Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Energimerking

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

Kabel-TV

Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside www.get.no.

Radonmåling, ny strålevernforskrift

Fra 1.1.2014 er det krav om radonmåling i alle boliger som skal leies ut. Dette er utleiers ansvar. Statens strålevern anbefaler, uavhengig av om boligen skal leies ut eller ikke, at alle som har oppholdsrom i en underetasje eller i en av de tre nederste etasjene over bakkeplan, måler radonkonsentrasjonen.

For mer informasjon: www.nrpa.no/radon