Årsberetning 2011

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

Styret

LederSiri Koren FurreThorvald Meyers Gate 85 N
StyremedlemVassilios IkonomeasThorvald Meyers Gate 85 H
StyremedlemBernhard RyengThorvald Meyers Gate 85 G
StyremedlemTorfinn IngolfsenThorvald Meyers Gate 85 J
StyremedlemSynnøve SeljeskogThorvald Meyersgate 85 I
Varamedlem Ingvild SolbergThorvald Meyers Gate 85 E
VaramedlemMarius SolbergThorvald Meyers Gate 85 N

Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Generelle opplysninger om sameiet

Sameiet består av 44 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 984 878, ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune og har adresse: Thorvald Meyers Gate 85.

Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: 228 - 524

Sameiets nettside har adresse: www.thm85.no, og e-postadresse til styret er styret@thm85.no.

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte.

Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young AS.

Parkering

Sameiet har ingen parkeringsplasser disponibelt. Vanlig bestemmelse for gateparkering gjelder.

Nøkler/skilt

Nøkler kan bestilles hos styret. Skilt til ringeklokke bestilles hos styret.

Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 80690475. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten/næringsseksjonen, skal beboer/ansvarlig sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret, som kontakter forsikringsavdelingen i OBOS.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000. Selv om sameiets forsikring brukes, vil seksjonseier bli belastet hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Brannsikringsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, må det repareres med en gang, hvis ikke vil styret skifte det ut for eiers regning.

HMS

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

Telefoni / bredbånd

Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se www.obos.no.

Kabel-TV

Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS tilbyr i samarbeid med Get en rabattavtale for alle beboere i OBOS-forvaltede boligselskaper på digital-TV, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller via deres hjemmeside www.get.no.

Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget.

Avtale om leveranse av elektrisk kraft

Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra LOS.

Energimerking

Fra og med 1.7.2010 ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger større enn 50 m2 som skal selges eller leies ut. På www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

Større vedlikehold, rehabilitering og bygging

OBOS prosjekt er innleid som ekstern prosjektleder for de større arbeidene som er utført og planlagt.

I desember 2011 etablerte firmaet DVS entreprenør snøsmelteanlegg på taket, og det ble gjort diverse reparasjoner på nedløpsrør og takrenner.

DVS vil til våren dessuten pusse opp den nederste delen av fasaden, som nå er full av grafitti og har mange småskader.

Byggesøknad for balkonger blir sendt Oslo kommune i disse dager. Vi ber i utgangspunktet om å få bygge 22 balkonger. Hvis rammetillatelse gis, vil OBOS prosjekt innhente tilbud fra entreprenører. Når entreprenør eventuelt er valgt, vil det inngås bindende avtaler med den enkelte seksjonseier. Se for øvrig www.thm85.no for tegninger og mer informasjon om prosjektet.

Det er inngått avtale med DVS om utskifting av vinduer. Når vindustype er valgt og pris er avklart, vil det inngås bindende avtaler med den enkelte seksjonseier. Der vindusåpninger er tettet igjen vil det bli satt inn vinduer. Seksjonseierne vil bli fakturert per vindu når utskiftningen er foretatt.

Styret håper å få satt i gang balkongutbygging og vindusutskiftning parallelt, tidlig høsten 2012.

Styrets arbeid

Ingvild har i stor grad fungert for Vassilios. Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av perioden. I tillegg har styremedlemmene hatt kontakt per epost og telefon.

Den største delen av styrearbeidet i 2011 har vært administrasjon som skal til for å få satt i gang de større vedlikeholdsprosjektene som er nevnt over, og for å få satt lekeplassen i forskriftsmessig stand.

Sameiet har hatt to vanlige dugnader i 2011, 30. april og 22. oktober. Oppmøtet og det sosiale var bra på begge. Vi fikk ryddet vekk masse skrot og eierløse sykler fra fellesområdene, gjort gartnerarbeid, satt opp dørpumper og annet vedlikehold, og på vårdugnaden fikk vi tatt vekk lekeapparater som var blitt farlige. Til gjengjeld fikk vi laget ny dumphuske på høstdugnaden. Containere ble plassert ut til bruk for alle som bor her. I tillegg hadde vi en stor dugnad sammen med nabogårdene fra 28. til 30. mai, der vi rensket opp i alle grusgangene, la nye ugressduker og fikk byttet ut grusdekket på lekeplassen med plen som vi hadde vunnet i en konkurranse Vekst i Grenland arrangerte. Dugnaden gikk over all forventning, gårdene har spart mange penger, og sannsynligvis oppnådd at langt flere enn før føler eierskap til utearealene.

For å øke brannsikkerheten er en rekke reparasjoner på det elektriske fellesanlegget utført. Alle feil som ble avdekket under el-sjekk på gårdsanlegget og en seksjon er per 01.02.12 utbedret. Det er nå dessuten røykvarslere i alle etasjer i alle oppgangene.

Det er installert en ekstra varmtvannstank til oppgang F og G, fordi kapasiteten var for lav.

Noen ruter og terskler er skiftet ut, og porttelefonanlegget reparert etter hærverk. En sykkel er stjålet fra bakgården, det har vært innbrudd i to kjellerboder og styreboden, og sportsutstyr er stjålet fra en oppgang.

Det er innført is i lønn til barn som plukker en pose full av søppel i bakgården. Dette er dessverre lett-tjente is.

Det har vært noen mindre lekkasjer i kjellerne, som Marius har reparert, og Torfinn har bestilt nye nøkler til alle beboerne som har trengt det, og undersøkt låser som har slått seg vrange.

En seksjon som ved en feil har vært tinglyst som sameiets eiendom, er nå tinglyst slik at riktig person står som eier.

Bolignumre, som har vært påbudt en god stund, er satt opp på alle dørene.

Felleskostnadene ble økt med fem prosent fra nyttår 2012, som følge av økte faste utgifter, og økning av lånet.

Årsregnskapet for 2011

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2012. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.

Inntekter

Inntektene i 2011 var til sammen kr 1 712 472. Dette er omtrent 200 000 kroner mer enn budsjettert, og skyldes diverse utfaktureringer fra sameiet. Se for øvrig note 3.

Kostnader

Driftskostnadene i 2011 var på kr 1 009 790. Dette er omtrent 600 000 kroner lavere enn budsjettert noe som i all hovedsak skyldes rehabilitering av takrenner først blir kostnadsført i 2012.

Resultat

Årets resultat på kr 487 901 foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet.

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2011 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

Budsjett for 2012

Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2012. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen.

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 4 085 000 til større vedlikehold som omfatter rehabilitering av takrenner og balkonger. Dette beløpet er svært løselig anslått. Balkongene vil bli finansiert med ekstraordinær innbetaling av de eierne det gjelder.

Kommunale avgifter i Oslo kommune

Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %.

Energikostnader

Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2011, men med en liten økning fordi vi regner med økt strømforbruk til ny varmtvannstank og snøsmelteanlegg.

Forsikring

Forsikringspremien for 2012 er kr 145 000. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk.

Lån

Sameiet har lån i OBOS. I januar 2012 ble lånet utvidet med 500 000 kroner med 20 års løpetid. Se for øvrig note 15.

Innskuddsrente (pr. 1.1.2012)
Renter på driftskonto:0,40 % for alle innskudd
Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr 500 000
3,55 % for innskudd fra kr 500 000 til kr 2 000 000
3,60 % for innskudd over kr 2 000 000

Felleskostnader

Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene fra 1. januar 2012.

I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 05.02.2012

Styret i Thorvald Meyersgate 85 Sameie

Siri Koren Furre /s/
Vassilios Ikonomeas /s/
Bernhard Ryeng /s/
Torfinn Ingolfsen /s/
Synnøve Seljeskog /s/
Ingvild Solberg /s/
Marius Solberg /s/

*Årsberetningen ble sendt med innkallingen til Sameiermøtet som ble avholdt 05.03.12. Budsjettet er nå justert i samsvar med avgjørelsene som ble tatt på Sameiermøtet, og kan fås ved henvendelse til siri@thm85.no