Årsberetning 2010

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

Styret

LederSiri Koren FurreThorvald Meyers Gate 85 N
StyremedlemVassilios IkonomeasThorvald Meyers Gate 85 H
StyremedlemMarius SolbergThorvald Meyers Gate 85 N
StyremedlemTorfinn IngolfsenThorvald Meyers Gate 85 J
StyremedlemAxel J BauerThorvald Meyersgate 85 B
Varamedlem Ingvild SolbergThorvald Meyers Gate 85 E
VaramedlemAasmund FloStarveien 76 A

Generelle opplysninger om sameiet

Tillitsvalgte og ansatte

Av sameiets 5 styremedlemmer er det 1 kvinne og 4 menn.

Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.

Sameiet har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS.

Sameiets revisor er Ernst & Young AS.

Eiendommen

Sameiet består av 44 seksjoner.

Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983984878.

Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer: 228 - 524

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Forsikring

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 10046. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Forsikringstilbud for 2011 er innhentet, og selskap vil sannsynligvis bli skiftet, men innholdet i forsikringen vil være tilsvarende. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til styret i sameiet – tlf. 91706791 eller styret@thm85.no.

Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS.

Brannsikringsutstyr

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, må det repareres med en gang, hvis ikke vil styret skifte det ut for eiers regning.

HMS

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

Lån

Sameiet har lån i Obos. Se balansen samt note i regnskapet.

Telenor

Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor.

Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på telenor

Kabel-TV

Get er leverandør av kabeltv-tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon 02123 er betjent mandag - fredag mellom kl. 09.00 og 22.00 og lørdag - søndag mellom kl. 12.00 og 20.00. Feilmelding og support kan også meldes på www.get.no.

Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside www.get.no finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter.

OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS-konsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon.

Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabeltv-anlegget.

Avtale om leveranse av elektrisk kraft

OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Kraftforvaltningsavtalen utløper den 31.12.2011. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet.

Energimerking

Fra og med 1.7.2010 ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

Styrets arbeid

Ingvild Solberg har fungert for Axel Bauer. Det har vært avholdt 5 styremøter i løpet av perioden. I tillegg har styremedlemmene hatt kontakt per epost.

Sameiet har hatt to dugnader i 2010, 24.4. og 16.10. Oppmøtet og det sosiale var bra på begge, vi fikk ryddet mye av kjellerne, og gjort gartnerarbeid og småvedlikehold. Containere ble plassert ut til bruk for alle som bor her.

Porttelefonanlegget ble skiftet ut vinteren/våren 2010, som vedtatt på sameiemøtet i 2009. Dette gikk ikke helt knirkefritt, men resultatet ble til slutt et fungerende anlegg, noe som jo er bedre enn det vi hadde.

Etter pålegg fra Plan- og bygningsetaten, er kjellernedgangene i oppgang B, E, H, J og L brannsikret. Det er installert automatiske dørlukkerer (dørpumper) på alle inngangsdører i oppgang B, E, H, J og L. Det ble også skifta fire dører som ikke var brannsikre nok. På grunn av tidspress i forbindelse med PBEs frister, ble det ikke hentet inn tilbud fra mer enn èn leverandør til denne jobben, slik styret vanligvis gjør.

Samtlige kuleventiler / stoppekraner i kjellere er byttet ut, for å forebygge store skader ved lekkasjer, som vi hadde mange av vinteren 2009/2010. Det er byttet en hel del låser og sylindre, og elektriker rettet alle synlige feil og mangler i det elektriske anlegget i fellesarealene. Mindre vedlikehold er blitt utført fortløpende.

Vi har fornyet avtalen med skadedyr-firmaet Boss, men som konsekvens av misnøye med kvaliteten på arbeidet til Oslo Vaktmestersentral kombinert med dårlig likviditet i sameiet, har styret fra høsten 2010 sagt opp avtalen med OVS.

Det er hentet inn tilbud på forsikring for 2011. Det er også hentet inn tilbud på blikkenslagerarbeider og elarbeider i forbindelse med rehabilitering av takrennene, som styret planlegger å gjennomføre i 2011. Det er også hentet inn tilbud på pussing og maling av fasaden, som vil bli utført våren 2011. Styret planlegger også å fortsette brannsikringsarbeidet, i første omgang i de oppgangene pålegget fra PBE ikke gjaldt. Styret har snakket litt med Nedre Løkka borettsalg om vedlikehold av lekeplassen og grusgangene, men dette er ikke konkretisert. Styret har begynt å kartlegge behovet for nye vinduer i gården, og interessen rundt å bygge balkonger.

Felleskostnadene ble økt med fem prosent fra nyttår 2011, som følge av økte kostnader.

Bemerkninger til årsregnskapet 2010

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for 2011.

Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Resultat

Årets resultat på kr 111 162 som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. Avdrag på lånet i 2010 var kr 168 208.

Inntekter

Inntektene i 2010 var til sammen kr 1 653 801 mot budsjettert med kr 1 610 400. Avviket skyldes at perioden med tillegg for porttelefon ble utvidet sett i forhold til budsjettet, at dugnadspotten i regnskapet blir regnet som inntekt, samt at selskapet har foretatt viderefakturering for forskjellige utlegg. Dette fremkommer under "andre inntekter" i regnskapet, og er spesifisert i note 3.

Kostnader

Driftskostnadene i 2010 var på kr 1 327 561 mot budsjettert med kr 1 070 500. Avviket skyldes i hovedsak at kostnadene til ny porttelefon og brannsikring ikke var lagt inn i budsjettet. Se vedtak på Sameiermøtet i 2009, og orientering på Sameiermøtet i 2010. (Webredaktørs anmerkning: Fås ved henvendelse til OBOS)

Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet.

For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen).

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2010 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

Kostnadsutvikling

Renter

Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den 1.1.2011:
Renter på driftskonto:
0,10%
Renter på sparekonto:
3,00% under kr 500.000
3,05% fra kr 500.000 til kr 2 mill
3,10% over kr 2 mill

Forsikring

Bygningsforsikringen hos OBOS forsikring øker fra 2010 til 2011 med ca. 10 %. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon.

Kommunale avgifter

Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene.

Øvrige kostnader

Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

Inntekts- og kostnadsoverslag for 2011 (Budsjett)*

Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i 2011. Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen.

Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr -112 600,- og et forventet årsresultat på kr -322 600,-.

Underskuddet skyldes at det ikke er vedtatt hvilken finansieringsmodell som skal brukes for takrennerehabiliteringen, slik at inntektsoverslaget ikke er fullstendig. Se egen sak.*

Oversikten er basert på 5% økning av felleskostnadene fra 1. januar.

I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten.

Oslo, 13.02.2011.

I styret for Thorvald Meyersgate 85 Sameie:

Siri Koren Furre /s/
Vassilios Ikonomeas /s/
Marius Solberg /s/
Torfinn Ingolfsen /s/
Ingvild Solberg /s/

*Årsberetningen ble sendt med innkallingen til Sameiermøtet som ble avholdt 01.03.11. Budsjettet er nå justert i samsvar med avgjørelsene som ble tatt på Sameiermøtet, og kan fås ved henvendelse til siri@thm85.no